OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z przepisami prawa LeaseLink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa (dalej „LL”) jest Administratorem Państwa Danych Osobowych. Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez LL w związku z zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa. Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach LL będzie możliwość skontaktowania się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila iod@leaselink.pl. Zastanawiacie się Państwo kim jest IOD? IOD to osoba kontaktowa, która udzieli Państwu informacji na temat zasad przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez LL. Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania Danych Osobowych. Wskazujemy również: okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji, komu LL udostępnia Dane Osobowe oraz czy Państwa Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”).
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
LeaseLink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt za pośrednictwem e-mail iod@leaselink.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
PRZED ZAWARCIEM UMOWY:
 • podjęcia działań na Państwa żądanie w szczególności do rozpatrzenia wniosku, oceny zdolności kredytowej (z wykorzystaniem profilowania) — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • ważności decyzji kredytowej — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ryzykiem braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
PO ZAWARCIU UMOWY:
 • zawarcia i realizacji umowy — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ryzykiem braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z LL — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
PO ZAKOŃCZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY:
 • dochodzenia należności — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z LL — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest np.: zbadanie kondycji finansowej, a w rezultacie zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji.
OKRES PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:
 • rozpatrzenia wniosku finansowego, zbadania zdolności kredytowej (w tym z wykorzystaniem profilowania) i ważności decyzji kredytowej - przetwarzane będą do momentu wydania decyzji oraz ważności decyzji kredytowej tj. 1 roku liczonego od daty wydania decyzji;
 • zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej (w tym z wykorzystaniem profilowania), ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji umowy - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur - przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 • dochodzenia roszczeń - przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych LL – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów LL lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z LL - przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
PAŃSTWA UPRAWNIENIA
 • Prawo dostępu do treści swoich Danych — art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu twoich danych oraz o kopię danych.
 • Prawo do sprostowania Danych — art. 16 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia — art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych LL.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych — art.18 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych.
 • Prawo do przenoszenia Danych — art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych — art. 21 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Twoich danych. Jednakże pamiętaj, że LL jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na marketing.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osob
 • owych narusza przepisy RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres iod@leaselink.pl
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIA DECYZJI
LL jak Administrator Danych Osobowych podejmuje zautomatyzowane decyzje, które wywołują skutek dla Państwa jako osób, których Dane dotyczą w przypadku:
 • oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu oraz
 • oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
OCENA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ NA POTRZEBY ZAWARCIA UMOWY
Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu informacyjnym oraz dokumentach finansowych i przeprowadzana jest w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej. Przy przeprowadzaniu oceny brane są pod uwagę m.in.:
 • wysokość zaangażowania finansowego,
 • kultura płatnicza,
 • okres powadzenia przedsiębiorstwa,
 • zadłużenie w innych instytucjach finansowych.
JAKIE TO WYWOŁUJE DLA PAŃSTWA SKUTKI?
Skutkiem dokonania oceny zdolności finansowej w sposób zautomatyzowany jest wydanie decyzji dotyczącej zgody na zawarcie umowy, warunkach umowy, rozszerzenie jej zakresu w oparciu o ocenę kultury płatniczej lub odmowa zawarcia umowy.
OCENY RYZYKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU.
Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu informacyjnym oraz dokumentach finansowych, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, behawioralne).
JAKIE TO WYWOŁUJE DLA PAŃSTWA SKUTKI?
Skutkiem dokonania oceny jest zakwalifikowanie Państwa do grupy ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kwalifikacja do ww. grupy ryzyka skutkuje nienawiązaniem relacji biznesowych.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
LL udostępnia Państwa Dane Osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Dane Osobowe mogą być udostępniane również pracownikom, współpracownikom LL. W celu weryfikacji zdolności kredytowej LL udostępia również Dane do: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH POZA EOG
Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). W celu realizacji kampanii e-mailingowych, LL może przekazywać Państwa dane poza EOG tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki z tym zastrzeżeniem, że dane przekazywane są wyłącznie tym podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się na liście Privacy Shield. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr 2016/1250 z dn. 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield list) UE-USA uznała, że powyżej wskazany kraj, o ile firma, która ma w nim siedzibę, zostanie wpisana na listę, o której mowa powyżej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.